תקנון
 

תקנון פרס חווית נהיגה בתוכנית רשיון להנות

כללי

 

1. טרם (להלן: "חוויה"), מימוש חוויה שניתנה לך במתנה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את כל תנאי התקנון .

 

2. תקנון זה מסדיר את היחסים בין קוגול יוניטרייד בע"מ )להלן: " קוגול יוניטרייד"( לבין כל מי שיזכה בחוויה )להלן: "הזוכה"(, וכמוהו כהסכם מחייב בין "קוגול יוניטרייד" לזוכה.

 

3. הזוכה מבין שבמסגרת החוויה יתנסה בנהיגה בכבישים ובנהיגה מהירה וספורטיבית במסלול מרוצים והדבר כולל פעילות שיכולה לסכן את הזוכה והסובבים אותו, לרבות הסכנות הקשורות להנהיגה ברכבי ספורט מהירים, בהם קיים סיכון לתאונות, לפגיעה ברכוש, לפגיעה בגוף ואף לפגיעה בנפש,

 

4. על הזוכה להצהיר בחתימתו שהנו בעל רישיון נהיגה ישראלי תקף שהנו מהסוג הנדרש לצורך נהיגת הרכב בו ינהג באירוע.

 

5. על הזוכה להצהיר ולחתום שהנו במצב בריאותי מצוין ואין לו כל מגבלה שתמנע ממני להשתתף באירוע.

 

6. הזוכה מתחייב להישמע ולהתנהג בהתאם להוראות שיינתנו לו במהלך האירוע.

 

7. לזוכה לא יהיו כל טענה מכל סוג שהוא כלפי נותני החסות, מארגני ומנהלי האירוע: חברת MICHELIN ו/או חברת "קוגול יוניטרייד בע"מ" ו/או חברת "דרייב ארט בע"מ" לרבות בעלי מניותיהם, מנהליהם, עובדיהם וכל הפועלים מטעמם, וכן כלפי מפעילי ומארגני האירוע (להלן לצרכיי הנוחות, בהבדל מצרכיי אחריות, יכונו כולם ביחד: "מארגני האירוע").

 

8. הזוכה ישחרר מכל אחריות ו/או תביעה את מארגני האירוע בגין כל נזק שיגרם לו או לאחר )צד שלישי(, לרבות נזק לרכוש, לגוף, לנפש ואף חו"ח למקרה מוות, הכרוך בהשתתפותו באירוע, גם אם הנזק נגרם עקב רשלנות במעשה או מחדל.

 

9. הזוכה יצהיר ויחתום שהנו משתתף באירוע מתוך ידיעה מוחלטת כי אני יהיה האחראי היחידי והבלעדי, לכל הנזקים שעשויים לקרות )כאמור לעיל(, כתוצאה מהשתתפותו באירוע.

 

10. כי הנו מבין שבהשתתפותו לא ניתנה לו כל הבטחה ו/או הצהרה ו/או הבהרה ו/או מצג מכל מין וסוג, אשר עלולים להתפרש כמטילים על מארגני האירוע אחריות כלשהי למצב הפיסי של כלי הרכב ו/או המסלולים ו/או עניין אחר באירוע, אשר עלולים להתפרש כבאים לשנות או לסתור את האמור בסעיף 7 לעיל.

 

11 . בטרם ההשתתפות באירוע הזוכה יצהיר ויחתום על טופס "טופס ויתור והסתכנות מרצון" לאחר שקרא והבין את תוכנו וחשיבותו.

 

12. תקנון זה גובר על כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה, בין אם נעשה על ידי "קוגול יוניטרייד", בין אם על ידי אחד מספקי החוויה(להלן: "הספק"), ובין אם על ידי כל צד שלישי אחר. לא יהיה תוקף לכל פרסום, מצג או הודעה העומדים בניגוד לתקנון זה, אלא אם הם נעשו בכתב ובחתימת "קוגול יוניטרייד", ונאמר בהם במפורש כי הם גוברים על תקנון זה .

 

13 . התקנון כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לגברים ולנשים כאחד. האמור בלשון יחיד יתפרש גם כרבים ולהיפך .

 

זכיה וקבלת הפרס

 

14 .מרגע שהזוכה תיאם את מועד החוויה עם הספק לא ניתן יהיה להחליף את החוויה, ולא לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגינה. שינוי מועד החוויה יתאפשר, בחלק מהמקרים, בהתאם לתנאים הפרטניים המצורפים לתג ההשתתפות מועד החוויה

 

15 .לאחר שיקבל הודעה על הזכייה באחריות הזוכה אחראי לפנות ל"דרייב ארט בע"מ" ישירות לתיאום מועד החוויה במהלך תקופת ההשתתפות. על הזוכה לתאם את מועד החוויה די זמן מראש בהתאם לפרטי החוויה. מועד מימוש הפרס יבוצע עד סוף שנת 2010 לפי בקשת קשת. בכל מקרה של כח עליון ו/או מלחמה תהא קשת רשאית לדחות את מועד מימוש הפרס למועד אחר .

 

מזג אוויר

 

16 .ההנאה מחוויות רבות תלויה במזג האוויר. הזוכה אחראי לוודא עם "קוגול יוניטרייד" והספק, בסמוך למועד קיום החוויה, כי תנאי מזג האוויר מאפשרים את קיום החוויה .

 

17 .אם תיווצר מניעה לספק חוויה בשל תנאי מזג אוויר, הזוכה יהא רשאי לתאם מועד חלופי לחוויה. "קוגול יוניטרייד" לא תהיה אחראית לכל הפסד או הוצאה שתגרם לזוכה בקשר עם מקרה שכזה .

 

הגבלות

 

18 .ההשתתפות בחלק מהחוויות מוגבלת בגיל, גובה, משקל, מצב בריאותי וכד'. הזוכה אחראי לוודא ישירות עם "קוגול יוניטרייד" והספק, שהוא עומד במגבלות ויכול להשתתף בחוויה .

 

19 .במידה שיחול שינוי במצב הזוכה, אשר ימנע ממנו להשתתף בחוויה, לאחר תיאום מועד החוויה עם הספק, לא יהיה הזוכה זכאי לפיצוי או החזר .

 

20 .הזוכה מתחייב למסור לספק ול"קוגול יוניטרייד" כל פרט הקשור במצבו הבריאותי, אשר עשוי להשפיע על יכולתו להשתתף בחוויה. בהזמנת חוויה מסוימת ו/או בהשתתפות בחוויה מצהיר הזוכה , כי מצבו הבריאותי מאפשר לו להשתתף בחוויה ללא כל סיכון, וכי הוא מוותר מראש על כל פיצוי בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך שמצבו הבריאותי לא תאם את אופי החוויה .

 

"קוגול יוניטרייד" אינה אחראית למצג כלשהו ממצגיהם של הספקים, בין אם אלה הועברו באמצעותה ובין אם לאו, והספקים אחראים באופן בלעדי לנכונותם ומהימנותם של כל המצגים שהוצגו על ידם.

 

סמכות

 

21 .על תקנון זה, ועל כל התקשרות עם "קוגול יוניטרייד" יחול הדין הישראלי בלבד .

 

22 .סמכות השיפוט הייחודית לכל תביעה בקשר עם חוויה ו/או בקשר עם תקנון זה, מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב .

 

התאמת צמיג
מותג:
קטגוריה:
רוחב:
חתך:
חישוק:
קוד מהירות:
רכב פרטי
סימוני צמיג
חשיבות הצמיג
EU label

צמיגי איכות

אתה נכנס לאוטו. מתניע את המנוע, מדליק את הרדיו, מפעיל את המזגן, חוגר חגורת בטיחות, מסתכל במראה לפני שאתה יוצא מהחניה, ונוסע לעבודה. אתה מתקרב לבית הספר, כמו בכל בוקר, כשלפתע, ילד קטן, בקושי בן 8, מזנק מבין שתי מכוניות חונות, ממש כמה מטרים לפניך.

אתה לוחץ על דוושת המעצור חזק. מאוד חזק! אבל הרכב שלך מתקדם מהר מדי. הגלגלים כאילו מחליקים על הכביש...


 

שטח המגע של צמיג חדש עם הכביש,
בעת נסיעה במהירות 90 קמ"ש

שטח פנים וחיכוך

גודלו של הצמיג מטעה!
גם אם יש לך צמיג בעל חתך רחב במיוחד, עדיין, גודל שטח הפנים של הצמיג שנוגע בכביש, אינו גדול מכף יד של בן אדם בוגר!

החלק היחיד ברכב, שבא במגע עם הכביש, הוא הצמיג. משמעות עובדה זו היא, ששטח הפנים של הרכב עם הכביש, אינו עולה על גודלן של ארבע כפות ידיים וחשיבות הצמיג

עם שטח פנים קטן זה, רכב שמשקלו מעל טון, צריך להיות מסוגל לאחוז בכביש, גם כשהוא רטוב, לספק היגוי מעולה בפניות מהירות, והכי חשוב, להיות מסוגל לעצור כמה שיותר מהר !

צמיגי איכות

שטח המגע של צמיג בלוי עם הכביש,
בעת נסיעה במהירות 90 קמ"ש


לרכב שלך יכולים להיות בלמים חדשים, הגה מדוייק ומנוע חזק במיוחד, אבל אם הצמיגים שלך בלויים, או שאייכות הייצור שלהם ירודה, התוצאות עשויות להיות קטסטרופאליות.

צמיגים שלא תוכננו לפי מיטב הטכנולוגיה, פשוט יחליקו על הכביש, וזה יקרה דווקא כשתזדקק להם!

מספר רב של תאונות דרכים בישראל, נגרמות בשל איכות הצמיג. אפילו כשהצמיגים חדשים, הרכב עוצר לאט מדי, בגלל שמבנה הצמיג אינו מספק אחיזה טובה מספיק עם הכביש.

צמיג איכות

 


למרות כל מה שהוזכר עד כה, ומפתיע ככל שזה נשמע, אנשים בישראל מוכנים להתפשר על צמיג איכות שהם קונים, אפילו אם הצמיג שרכשו עשוי לסכן אותם, או את הולכי הרגל, והכל בשביל לחסוך "כמה שקלים". סביר להניח שהסיבה המרכזית לכך, נובעת מהעובדה הפשוטה, שאנשים לא מודעים לחשיבות הצמיגים.

הצמיגים הם חלק בלתי נפרד ממערכת הבלמים של הרכב. כשהצמיג לא תקין, מערכת הבלמים לא תקינה. גם כאשר הצמיג חדש לגמרי, אם הוא צמיג מאייכות ירודה, תפקודה של מערכת הבלמים נפגמת !


כשם שלא היית מסכים לנהוג ברכב בו מערכת הבלמים לא תקינה, אל תסכים להסיע את המשפחה שלך, ברכב בו הצמיגים בלויים, ישנים או שהם יוצרו על ידי חברה לא ידועה

 

התאמת צמיג
מותג:
קטגוריה:
רוחב:
חתך:
חישוק:
קוד מהירות:
צמיגי מישלין
למה מישלין?
היסטוריה של מישלין
קישורים לאתרי מישלין עולמיים

למה מישלין?

 

למה מישלין

 


כפי שסיקרי דעת קהלמראים, צמיגי מישלין נחשבים, בקרב צרכנים, לצמיגים הטובים ביותר בעולם. אבל חברת מישלין לא מסתפקת בזה. לאור התחממות כדור הארץ, וזיהום הסביבה המתמשך, החליטה חברת מישלין להרים את הכפפה, והחלה בשיווק דור רביעי של צמיגים חוסכי אנרגיה - צמיגים המסוגלים לצמצם את צריכת הדלק, ולהפחית את כמות המזהמים הנפלטים לאוויר.

 

צמיגים אלו גם עוזרים לכם להפחית את הזיהום, וגם חוסכים לכם כסף.
ואם זה לא מספיק - הם בטוחים יותר ומחזיקים זמן רב יותר מצמיגים אחרים.


 

 


 

 

 

אז למה מישלין?

וותק

חברת Michelin קיימת מעל 100 שנים, ונחשבת לחברת הצמיגים המובילה בעולם, זה מספר עשורים ברציפות. מישלין רשמה מאות פטנטים שונים, והמציאה עשרות המצאות חדשות, ששינו את פני תעשיית הצמיגים מן הייסוד. בכל שנה, משקיעה מישלין קרוב למיליארד דולר, בפיתוח חומרים חדשים לייצור צמיגים, שישפרו את ביצועי הצמיג ויפחיתו את צריכת הדלק של הרכב. צמיגי מישלין נחשבים לקנה המידה בענף הצמיגים, וכל יצרניות הצמיגים המובילות בעולם, מזנבות במישלן, ומנסות לייצר צמיגים שיעמדו בסטנדרטים הגבוהים של החברה.

איכות הסביבה

בשנת 1992, החלה חברת מישלין לייצר "צמיגיםירוקים". צמיגים אלו עשויים מסיליקה, חומר מיוחד שהרכבו שמור בסוד. הצמיגים הירוקים של מישלין, מצמצמים את החיכוך עם הכביש, ובשל כך, מסוגלים לצמצם את צריכת הדלק של הרכב. צמצום צריכת הדלק, גורם להפחתה בפליטת CO2 לאטמוספירה, ולכן, מצמצם גם את הזיהום הסביבתי.

כיום, מישלין משווקת דור רביעי של צמיגים ירוקים: צמיג ה-Energy Saver.

בטיחות

צמיגים ירוקים מצמצמים את החיכוך? אבל חיכוך חשוב לבלימה ואחיזת כביש!

נכון. על פניו, זה באמת נשמע מוזר. איך מישלין הסכימה לפגוע בבטיחות הנוסעים, בשביל איכות הסביבה?
התשובה היא פשוטה - לא רק שהצמיגים הירוקים מצמצמים את זיהום האוויר, הם גם בטוחים יותר!
מכון המחקר הגרמני TÜV SÜD Automotive, שהינו מכון המחקר האירופאי החשוב בעולם, ביצע ב-2007 מבחן שמצא כי צמיגי מישלין מסוגלים לקצר את מרחק הבלימה בכ-3 מטרים בהשוואה לצמיגי חמשת היצרניות המובילות. קיצור מרחק הבלימה יכול להוות את ההבדל בין חיים למוות.

כדי ללמוד איך זה אפשרי, לחץ פה

מגוון

צמיגי מישלין הותאמו לשימוש רכביהן של רוב יצרניות הרכבים והמשאיות, בכל רחבי העולם. התאמת הצמיגים נעשתה באמצעות מבחנים מורכבים וקפדניים, שנמשכים תקופה ארוכה. יצרניות הרכב מוכנות לשלם מחיר גבוה יותר, על מנת שרכביהן יגיעו לצרכן עם צמיגי מישלין, ולו בגלל האייכות המעולה של צמיגים אלו, ויכולתם להחזיק לאורך קילומטרים רבים.

זול זה יקר

בכל פעם שיוצא צמיג חדש לשוק, לוקח מכון המחקר הגרמני TÜV SÜD Automotive מספר רכבים זהים, ומצייד כל אחד מהם, בארבעה צמיגים של יצרנית כלשהי - כל רכב מצוייד בצמיגיה של יצרנית צמיגים אחרת. המכון נוהג ברכבים לאורך קילומטרים רבים ובודק את קצב שחיקת הצמיגים, את הקילומטראז' המקסימאלי שהם מסוגלים לספק ואת אייכות הצמיגים לאורך המבחן. מחקר שנערך בשנת 2007 הראה כי צמיג ה-Energy Saver של מישלין, החזיק מעמד פי 1.5 יותר מצמיגיהן של חמשת היצרניות המובילות באירופה! בעוד שהממוצע של צמיגים אחרים עמד על כ-30,000 ק"מ, הממוצע של צמיגי מישלין עמד על מעל 40,000 ק"מ, בטרם היה צורך להחליף את הצמיגים! משמעות עובדה זו היא, כי הצמיג של מישלין מחזיק 9 חודשים יותר, בממוצע, מצמיגים אחרים (בהתחשב בקילומטראז' השנתי הממוצע של רכב בישראל).

זה אומר שתצטרך להחליף את צמיגי המישלין שלך לעיתים רחוקות יותר, בהשוואה לצמיגים אחרים, כלומר, תצטרך להוציא פחות כסף על צמיגים מדי שנה.

מפת האתר|צור קשר|תקנון|About Us
Signed ByCdTech
מפת האתר|צור קשר|תקנון|About Us
Signed ByCdTech
 
  מפת האתר | צור קשר | תקנון | About Us  
Signed By CdTech