תקנון
 

תקנון פרס חווית נהיגה בתוכנית רשיון להנות

כללי

 

1. טרם (להלן: "חוויה"), מימוש חוויה שניתנה לך במתנה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את כל תנאי התקנון .

 

2. תקנון זה מסדיר את היחסים בין קוגול יוניטרייד בע"מ )להלן: " קוגול יוניטרייד"( לבין כל מי שיזכה בחוויה )להלן: "הזוכה"(, וכמוהו כהסכם מחייב בין "קוגול יוניטרייד" לזוכה.

 

3. הזוכה מבין שבמסגרת החוויה יתנסה בנהיגה בכבישים ובנהיגה מהירה וספורטיבית במסלול מרוצים והדבר כולל פעילות שיכולה לסכן את הזוכה והסובבים אותו, לרבות הסכנות הקשורות להנהיגה ברכבי ספורט מהירים, בהם קיים סיכון לתאונות, לפגיעה ברכוש, לפגיעה בגוף ואף לפגיעה בנפש,

 

4. על הזוכה להצהיר בחתימתו שהנו בעל רישיון נהיגה ישראלי תקף שהנו מהסוג הנדרש לצורך נהיגת הרכב בו ינהג באירוע.

 

5. על הזוכה להצהיר ולחתום שהנו במצב בריאותי מצוין ואין לו כל מגבלה שתמנע ממני להשתתף באירוע.

 

6. הזוכה מתחייב להישמע ולהתנהג בהתאם להוראות שיינתנו לו במהלך האירוע.

 

7. לזוכה לא יהיו כל טענה מכל סוג שהוא כלפי נותני החסות, מארגני ומנהלי האירוע: חברת MICHELIN ו/או חברת "קוגול יוניטרייד בע"מ" ו/או חברת "דרייב ארט בע"מ" לרבות בעלי מניותיהם, מנהליהם, עובדיהם וכל הפועלים מטעמם, וכן כלפי מפעילי ומארגני האירוע (להלן לצרכיי הנוחות, בהבדל מצרכיי אחריות, יכונו כולם ביחד: "מארגני האירוע").

 

8. הזוכה ישחרר מכל אחריות ו/או תביעה את מארגני האירוע בגין כל נזק שיגרם לו או לאחר )צד שלישי(, לרבות נזק לרכוש, לגוף, לנפש ואף חו"ח למקרה מוות, הכרוך בהשתתפותו באירוע, גם אם הנזק נגרם עקב רשלנות במעשה או מחדל.

 

9. הזוכה יצהיר ויחתום שהנו משתתף באירוע מתוך ידיעה מוחלטת כי אני יהיה האחראי היחידי והבלעדי, לכל הנזקים שעשויים לקרות )כאמור לעיל(, כתוצאה מהשתתפותו באירוע.

 

10. כי הנו מבין שבהשתתפותו לא ניתנה לו כל הבטחה ו/או הצהרה ו/או הבהרה ו/או מצג מכל מין וסוג, אשר עלולים להתפרש כמטילים על מארגני האירוע אחריות כלשהי למצב הפיסי של כלי הרכב ו/או המסלולים ו/או עניין אחר באירוע, אשר עלולים להתפרש כבאים לשנות או לסתור את האמור בסעיף 7 לעיל.

 

11 . בטרם ההשתתפות באירוע הזוכה יצהיר ויחתום על טופס "טופס ויתור והסתכנות מרצון" לאחר שקרא והבין את תוכנו וחשיבותו.

 

12. תקנון זה גובר על כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה, בין אם נעשה על ידי "קוגול יוניטרייד", בין אם על ידי אחד מספקי החוויה(להלן: "הספק"), ובין אם על ידי כל צד שלישי אחר. לא יהיה תוקף לכל פרסום, מצג או הודעה העומדים בניגוד לתקנון זה, אלא אם הם נעשו בכתב ובחתימת "קוגול יוניטרייד", ונאמר בהם במפורש כי הם גוברים על תקנון זה .

 

13 . התקנון כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לגברים ולנשים כאחד. האמור בלשון יחיד יתפרש גם כרבים ולהיפך .

 

זכיה וקבלת הפרס

 

14 .מרגע שהזוכה תיאם את מועד החוויה עם הספק לא ניתן יהיה להחליף את החוויה, ולא לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגינה. שינוי מועד החוויה יתאפשר, בחלק מהמקרים, בהתאם לתנאים הפרטניים המצורפים לתג ההשתתפות מועד החוויה

 

15 .לאחר שיקבל הודעה על הזכייה באחריות הזוכה אחראי לפנות ל"דרייב ארט בע"מ" ישירות לתיאום מועד החוויה במהלך תקופת ההשתתפות. על הזוכה לתאם את מועד החוויה די זמן מראש בהתאם לפרטי החוויה. מועד מימוש הפרס יבוצע עד סוף שנת 2010 לפי בקשת קשת. בכל מקרה של כח עליון ו/או מלחמה תהא קשת רשאית לדחות את מועד מימוש הפרס למועד אחר .

 

מזג אוויר

 

16 .ההנאה מחוויות רבות תלויה במזג האוויר. הזוכה אחראי לוודא עם "קוגול יוניטרייד" והספק, בסמוך למועד קיום החוויה, כי תנאי מזג האוויר מאפשרים את קיום החוויה .

 

17 .אם תיווצר מניעה לספק חוויה בשל תנאי מזג אוויר, הזוכה יהא רשאי לתאם מועד חלופי לחוויה. "קוגול יוניטרייד" לא תהיה אחראית לכל הפסד או הוצאה שתגרם לזוכה בקשר עם מקרה שכזה .

 

הגבלות

 

18 .ההשתתפות בחלק מהחוויות מוגבלת בגיל, גובה, משקל, מצב בריאותי וכד'. הזוכה אחראי לוודא ישירות עם "קוגול יוניטרייד" והספק, שהוא עומד במגבלות ויכול להשתתף בחוויה .

 

19 .במידה שיחול שינוי במצב הזוכה, אשר ימנע ממנו להשתתף בחוויה, לאחר תיאום מועד החוויה עם הספק, לא יהיה הזוכה זכאי לפיצוי או החזר .

 

20 .הזוכה מתחייב למסור לספק ול"קוגול יוניטרייד" כל פרט הקשור במצבו הבריאותי, אשר עשוי להשפיע על יכולתו להשתתף בחוויה. בהזמנת חוויה מסוימת ו/או בהשתתפות בחוויה מצהיר הזוכה , כי מצבו הבריאותי מאפשר לו להשתתף בחוויה ללא כל סיכון, וכי הוא מוותר מראש על כל פיצוי בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך שמצבו הבריאותי לא תאם את אופי החוויה .

 

"קוגול יוניטרייד" אינה אחראית למצג כלשהו ממצגיהם של הספקים, בין אם אלה הועברו באמצעותה ובין אם לאו, והספקים אחראים באופן בלעדי לנכונותם ומהימנותם של כל המצגים שהוצגו על ידם.

 

סמכות

 

21 .על תקנון זה, ועל כל התקשרות עם "קוגול יוניטרייד" יחול הדין הישראלי בלבד .

 

22 .סמכות השיפוט הייחודית לכל תביעה בקשר עם חוויה ו/או בקשר עם תקנון זה, מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב .

 

התאמת צמיג
מותג:
קטגוריה:
רוחב:
חתך:
חישוק:
קוד מהירות:
קבוצת קוגול
טייר סנטר רשת צמיגים
טייר סנטר חידוש צמיגים בע"מ
צמיג ישיר

קבוצת קוגול

קוגול יוניטרייד בע"מ, היבואנית הרשמית של צמיגי Michelin בישראל.
החברה הוקמה בשנת 2007 מתוך שיתוף פעולה בין שתי חברות –
קו-גול בע"מ המובילה למעלה מ-40 שנה את ענף הצמיגים בישראל. ו"מאיר" – חברה למכוניות ומשאיות בע"מ המהווה קבוצת הרכב הגדולה בישראל משנת 1967.
הקבוצה מתמחה במכירת מוצרים ושירותים בתחום הצמיגים וכן במתן שרותים לציי רכב, בפריסה ארצית במתכונת של 24/7/364. לחברה נסיון מעשי מצטבר של למעלה מ-40 שנות פעילות בניהול צמיגים בציי רכב בכלל ובציי רכב כבד בפרט.

החברה דוגלת במקצועיות וחדשנות החל מיבוא הצמיגים, אחסונם ושיווקם תוך מתן פתרון מקצועי מותאם לקוח.

משרדי ההנהלה והמרכז הלוגיסטי של החברה ממוקמים בקיסריה, על שטח של 12 דונם במבנה של 5600 מ"ר הבנוי בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים בתעשיית הצמיגים העולמית. בקבוצה מועסקים כ-170 עובדים מקצועיים בתחום התמחותם, מתן שירותים, לוגיסטיקה, שיווק ומכירות.

קוגול יוניטרייד בע"מ נחשבת לבעלת מוניטין, תשתית יבוא, שיווק, מכירות ושירות איכותיים ביותר.
ערכי הקבוצה מנחים את עובדיה לפעול בהגינות, באמינות ובמקצועיות ולהעניק חוויית שירות ללקוחות תוך טיפוח שותפות ארוכת טווח בין החברה, עובדיה ולקוחותיה.

לאורך השנים בהן פועלת הקבוצה, המאפיין המרכזי המנחה את התנהלותה העסקית היה והנו "הלקוח במרכז". גישה זו באה לידי ביטוי בתרבות שירות מפותחת המגולמת בתפיסת one stop shop. המשמעות המעשית לכך הנה פיתוח פתרונות, החל מחברת ציי רכב משא ועד לרוכב האופניים הפרטי, תוך שימת דגש על הוגנות ומקצועיות.

יישום תפיסת השירות הביאה לאורך השנים לפיתוח תשתית רחבה של פתרונות ושירותים כגון:
רשת טייר סנטר רשת צמיגים בע"מ, מתמחה בצמיגי משא – 7 סניפים
• מערכות מידע מתקדמות לזמינות מידע ושקיפות, מהירות תגובה והמשכיות בטיפול.
• מוקד שירות טלפוני לטיפול מקצועי ואחיד בפניות שירות ולחברות הליסינג
• שירות טכני למתן יעוץ מקצועי ופתרון תקלות בזמן אמת.
• מערך הדרכה מקיף לעובדים, אשר תפקידו לפתח ולשמור על רמת כשירות מקצועית גבוהה וגישה שירותית נעימה.
טייר סנטר ישיר בע"מ – פנצ'ריית דגל למכוניות פרטיות
• פנצ'ריות בתוך 3 חברות הליסיניג
טייר סנטר גלבוע בע"מ – פנצ'ריה המתמחה בצמיגי חקלאות.
טייר סנטר חידוש בע"מ – מפעל לחידוש צמיגים מהמתקדמים בעולם
• יבוא ושיווק צמיגי אופניים של Michelin
• יבוא והפצת צמיגי Michelin לכל סוגי האופנועים
• טכנולוגיות מרוצים זנדברג

הקבוצה עוסקת בהתמדה בדרכים שונות לשיפור מתמיד של הפתרונות המוצעים ללקוחותיה השונים, ובכך לשמר את שביעות הרצון הלקוח לאורך זמן.
 
התאמת צמיג
מותג:
קטגוריה:
רוחב:
חתך:
חישוק:
קוד מהירות:
קבוצת קוגולצמיגי מישליןרכב פרטימפיציםצי ליסינג והשכרה
צמיגי איכותצמיגי עפרקטלוג צמיגיםצמיגים לרכבצמיגי שטח
טייר סנטר
רשת צמיגים
למה מישלין?סימוני צמיגעפר, תעשיה וחקלאותחלפים לרכב
טייר סנטר
חידוש צמיגים בע"מ
קטלוג צמיגיםחשיבות הצמיגצי משא ואוטובוסיםצמיגים
צמיג ישירהיסטוריה של מישליןEU LABELצמיגים לאופנועים
צמיגים למשאיות
עולמיים של מישלין
קישורים לאתרים
עולמיים של מישלין
אופניים
מפת האתר|צור קשר|תקנון|About Us
Signed ByCdTech
 
  מפת האתר | צור קשר | תקנון | About Us  
Signed By CdTech